Řád parku


Při vší té radosti, kterou po několika hodinách v Bayern Parku pocítíte, Vás prosíme, abyste zachovávali jinak běžnou pozornost a ohleduplnost.
Prosíme Vás, abyste při návštěvě Bayern-Parku dbali následujících pravidel a předešli tak vzniku nepříjemností.

1. Parkování
Na našich parkovištích platí pravidla a značky silničního provozu. Dbejte při opouštění Vašeho vozidla na to, abyste zavřeli dveře, kufr, okna a střešní okénko a nenechali v autě ležet viditelně žádné předměty. Při krádeži nebo poškození Vašeho vozidla jinými osobami  Vám nemůžeme poskytnout  náhradu. Toto platí takév případě zřejmých  škody způsobených  vichřicí, ohně, kroupami, explozí a při dalších neobvyklých událostech.

2. Vstupenka
Do areálu Bayern-Parku lze vstoupit pouze s platnými vstupenkami. Ty jsou platné pouze v den jejich nákupu. Oprávnění ke vstupu zaniká opuštěním areálu parku. Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu a drog, je odepřen vstup do parku a budou z areálu vykázány.

3. Obecná bezpečnostní ustanovení
a) při využívání všech atrakcí je zakázáno kouřit,
b) návštěvníci se smí pohybovat pouze po určených cestách a ve vykázaném prostranství,
c) vlastnictví a nošení zbraní nebo nebezpečných předmětů (pistole, nože, řetězy, atd.) je  v areálu parku zakázáno,
d) ve vlastním zájmu  je třeba dbát nařízení personálu parku,
e) po parku je nutné pohybovat se v oděvu.

4. Využívání zařízení a atrakcí v zábavním parku
V zábavním parku jsou k dispozici v rámci aktuálního návštěvního řádu . Dbejte vždy pokynů obsluhujícího personálu. Nebudete-li úmyslně respektovat upozornění k použití atrakce nebo návod k její  obsluze jakož i pokyny obsluhujícího personálu, můžete být z atrakce obsluhujícím personálem vyloučeni, aniž by Vám vznikl nárok na náhradu. Toto platí také v případě, že se pokusíte ve frontě předbíhat.
Za všechny škody, jež vzniknou nerespektováním pokynů k použití nebo úmyslným poškozením atrakce z Vaší strany přebíráte odpovědnost.
Dojde-li k výpadku zařízení a aktrakcí následkem přerušení dodávky proudu kvůli bouřce, vichřici nebo jiným událostem, nelze požadovat úplné ani částečné vrácení peněz jako náhradu za vstupné.
Při silném větru, špatné viditelnosti, bouřce nebo zvláštních povětrnostních podmínkách jsme oprávněni s ohledem na bezpečnost návštěvníků pozastavit  provoz jednotlivých zařízení a atrakcí. Nevzniká přitom nárok na vrácení celého ani částečného vstupného.

5. Využívání dětských hřišť
Využívání houpaček, prolézaček a jiného vybavení dětských hřišť  pouze na vlastní nebezpečí. Používání hracích prvků je dospělým osobám zakázáno.

6. Dozorčí povinnost
Děti mladší 14 let mohou navštívit park jen v doprovodu osoby starší 18 let. Všechny rodiče a osoby doprovázející skupiny upozorňujeme na to, aby na osoby jim svěřené pečlivě dohlíželi, tato povinnost přísluší pouze vám. V rámci tohoto nesou dohlížející osoby a rodiče veškerou zodpovědnost za všechny škody, které vzniknou osobám pod jejich dozorem.

7. Omezení odpovědnosti
Odpovědnost za škodu přebíráme pouze tehdy, když tyto vzniknou  záměrně a hrubou nedbalostí ze strany našeho personálu, obzvlášť nepřebíráme odpovědnost ztrátu či poškození vašich předmětů donesených do parku.

8. Hlášení škod
Všechna zařízení v parku jsou pečlivě udržována a střežena. Dojde-li přesto bez Vašeho vlastního zavinění ke škodě, nahlaste škodu před opuštěním areálu parku. V případě opuštění parku je náhrada škody či přijetí hlášení o škodě vyloučena.

9. Propagace a nabídka zboží a služeb
Propagace v areálu a prostranství parku jakož i nabídka zboží a služeb jsou povoleny jen po předchozím písemném povolení obchodního vedení. Toto platí také pro provádění dotazníkového šetření a sčítání. Reklama a shromáždění  organizací, spolků, zájmových  sdružení  či prezentace  vlastních myšlenek realizované prostředky všeho druhu  jsou na území parku a uvnitř všech budov a obchodů atd. zakázány a v každém jednotlivém případě potrestány výtkou ze strany parku, uplatněním občanského práva i trestním oznámením ve věci porušení domovního řádu.

10. Videozáznamy a fotografie pro reklamní účely
V Bayern-Parku si můžete pořizovat videozáznamy a fotografie. Tyto však v žádném případě nesmíte prezentovat později na veřejnosti nebo je postoupit dalším fotografům či filmovému týmu. Pokud fotografujete a natáčíte jen z vlastního zájmu, nenárokujeme si žádný honorář.

11. Domácí právo
Zábavní park je oprávněn vykázat osoby, které porušují řád parku nebo které jsou přistiženy v areálu parku bez řádné vstupenky.

Copyright © 2021 by Bayern-Park. All rights reserved.

This website uses cookies to improve functionality and performance. If you continue browsing the site, you are giving implied consent to the use of cookies on this website. See our Cookie Policy for details. Close